എവർ-പവർ ഇൻഡസ്ട്രി കമ്പനി, ലിമിറ്റഡ്
Tel: 0086-571-88220971/3       Fax: 0086-571-88220972    
ഇ-മെയിൽ: [ഇമെയിൽ പരിരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു]  or  [ഇമെയിൽ പരിരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു]

ഞങ്ങൾ എല്ലാത്തരം ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു

Gചെവി വേണ്ടി എണ്ണ പമ്പുകൾ

gears_oil_pumps
 gears_oil_pumps
 
gears_oil_pumps
gears_oil_pumps
 
 
gears_oil_pumps
 gears_oil_pumps
 
gears_oil_pumps
 gears_oil_pumps
 
gears_oil_pumps
gears_oil_pumps
 

Tel: 0086-571-88220971/3       Fax: 0086-571-88220972    
ഇ-മെയിൽ: [ഇമെയിൽ പരിരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു]  or  [ഇമെയിൽ പരിരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു]