എവർ-പവർ ഇൻഡസ്ട്രി കമ്പനി, ലിമിറ്റഡ്  
ഫോൺ: 0086-571-88220652 ഫാക്സ്: 0086-571-88220651 ഇ-മെയിൽ:[ഇമെയിൽ പരിരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു]
    എവർ-പവർ ഇൻഡസ്ട്രി കമ്പനി, ലിമിറ്റഡ് ഫോൺ: 0086-571-88220652 ഫാക്സ്: 0086-571-88220651 ഇ-മെയിൽ:[ഇമെയിൽ പരിരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു] എഡിസൺ