എസ്ഡി സീരിസ് ത്രീ-ഫേസ് ഹൈബ്രിഡ് സ്റ്റെപ്പിംഗ് ഡ്രൈവ്